ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Kocsord Község Önkormányzat Polgármestere

                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kocsord Község Önkormányzat Polgármestere

aljegyző

munkakör betöltésére.
 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.


A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4751 Kocsord, Szent István utca 13.
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                     


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Főiskola vagy egyetem: igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Legalább 3 év szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Jegyzői feladatok ellátása terén szerzett szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • nagyfokú terhelhetőség,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • szakvizsga okiratának vagy a mentesítést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85 §. és a 87. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§ alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szondi Szabolcs nyújt, a 06 (20) 274-4080-as telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kocsord Község Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (4751 Kocsord, Szent István utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1960/2017 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
   
 • Személyesen: dr. Szondi Szabolcs jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4751 Kocsord, Szent István utca 13. .


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző javaslatának figyelembe vételével a polgármester bírálja el. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiírója fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.
 

dr. Szondi Szabolcs
jegyző