Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Család és Gyermekjóléti szolgálat - munkatársak

Kocsord Község Szociális és Gyermekjóléti Alapellátások
Székhely: Kocsord, Szent I. u. 13.
Telephely, ügyfélfogadás helye:

 • Kocsord, Árpád utca 56. (volt védőnői szolgálat épülete)


A Család-és gyermekjóléti szolgálat 3 fővel működik:

 • Kosztya Lászlóné
 • Menyhárt-Paczári Zsanett
 • Simainé Czine Valéria

Készséggel állunk az ügyfelek rendelkezésére!

A szolgáltató nyitvatartási rendje:
Hétfő - Csütörtök: 7:30 – 16:00                                        Péntek: 7:30-13:30


Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök: 7:30 – 12:00                                        Péntek: 7:30-13:30
Terepmunka:      12:30 – 16:00
 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT:

 1. A Családsegítő Szolgálat szakmai feladatainak rövid bemutatása, törvényi háttere: A családsegítő szolgálat szakmai feladatainak meghatározása a ( 1993. évi III. törvény) Szociális törvényben van leírva, rögzítve, mely a következőket foglalja magába.
   
  1. A szolgálat célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, ilyen helyzetbe vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
    
  2. A családsegítő szolgálat az egyének, és családok életvezetési képességének megőrzése, illetve a jelentkező problémák megszüntetése érdekében a következő feladatokat látja el:
    
   • tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
     
   • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
     
   • segítséget nyújt az egyének szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek intézésében
     
   • meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében
     
   • családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
     

A családsegítő szolgáltatás olyan, a helyi szükségletek szerint kialakított személyes szociális szolgáltatások összessége, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális helyzetükhöz való alkalmazkodáshoz. A lakosság egészére kiterjed.


A családsegítő szolgálat, segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése.


GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40. § (1) értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Kocsord Község Önkormányzata a jogszabályban előírt szolgáltatást a 2014. – es évtől - a Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásból (Győrtelek) való kiválást követően – önállóan biztosítja.

A gyermekvédelmi törvény a gyermek jogaként fogalmazza meg, hogy segítséget kapjon a   a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, illetve védelemben részesüljön a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek, továbbá a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal, - elhanyagolással és az információs ártalommal szemben.

A gyermeknek joga van továbbá, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő neveléséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető tényezők elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait szintén a Gyvt. határozza meg. E szerint a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
   
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
   
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
   
 • a szabadidős programok szervezése,
   
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.


A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
   
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
   
 • az észlelő – és jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
   
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

 • a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
   
 • utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
   

2016. január 1. naptól a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szakmai, szervezeti keretben integráltan, egyrészt települési szinten, mint család – és gyermekjóléti szolgáltat,  másrészt járási szinten, mint család – és gyermekjóléti központ került kialakításra.  

A lakosság előtt egyre ismertebb a szolgálat működése. Szívesen fordulnak a fiatal felnőttek, szülők problémáikkal a szolgálathoz. Az anyagi problémák jelentősek, egyre többen szorulnak segítségre. A családok többsége igen rossz  anyagi és szociális körülmények között él, jövedelmük  többnyire a gyermekek után kapott ellátásokból, szociális juttatásokból, alkalmi munkavállalásból tevődik össze.

 

Címkék