Hőtérkép
Felhőkép

Településrendezési Terv módosítása - 2020.

A hirdetmény az alábbi képre kattintva tekinthető meg:
telepulesrendezesi terv modositas 2020

Településrendezési terv módosítás 2019
Teljes eljárás - Véleményezési dokumentáció

A dokumentum ide kattintva megtekinthető.

Településrendezési terv módosítás 2019

A terv ITT megtekinthető.

 K o c s o r d  K ö z s é g  T e l e p ü l é s r e n d e z é s i  T e r v é n e k  m ó d o s í t á s á h o z:

 

1. K ö r n y e z e t i v i z s g á l a t   l e f o l y t a t á s á h o z   d o k u m e n t á c i ó:

„ M ó d o s í t á s o kI .–2 0 1 9. ”

 Környezeti vizsgálat lefolytatásához dokumentáció letöltés

 

2. O r s z á g o s , k i e m e l t  t é r s é g i  é s  m e g y e i   ö v e z e t e k    t e r ü l e t i  l e h a t á r o l á s a

„ M ó d o s í t á s o k–2 0 1 6 . ”

Országos, kiemelt térségi  és  megyei  övezetek területi lehatárolása letöltés

 

 Előzetes tájékoztatási dokumentáció (2019. október 03.)